วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี 

วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี  กำหนดจัดปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนาทุกวันอาทิตย์   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเพื่อให้คนไทยที่อยู่ต่างเมืองได้นำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ เพื่อให้เกิดสมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ซึ่งจากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำให้คนในสังคมต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อบำเพ็ญคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. เพื่อปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา

3. เพื่อให้คนไทยในประเทศอิตาลีได้ทำกิจกิจรรมด้านพุทธศาสนาร่วมกัน

4. เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมให้เข้าใจหลักการและนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว

5. เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

6.เพื่อผ่อนคลายกายและจิตใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *