ประวัติการก่อตั้งวัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ ประเทศอิตาลี

 ประวัติการก่อตั้งวัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ ประเทศอิตาลี

สมาคมวัดเทวราชเวนิส อิตาลี  เป็นสมาคมที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระมหาเถระ พุทธศาสนิกชนชาวเมืองเวนิส และเมืองใกล้เคียง เริ่มก่อตั้งโดยดำริของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. ๙ ) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๓ เป็นประธานก่อตั้งวัด และกลุ่มพุทธบริษัทชาวเมืองเวนิส  ตลอดถึงผู้เลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา มีศรัทธาสมานฉันท์พร้อมใจกันก่อตั้งขึ้น โดยมีผู้ร่วมบริจาคจากเมืองไทย เป็นทุนก่อตั้งเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐ ยูโร (หกพันยูโรถ้วน) เงินไทย ๖๓,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม สำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยในอิตาลี  ทั้งยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันจะเป็นประโยชน์สุขของชาวพุทธในต่างแดน โดยได้รับใบอนุญาตจากทางการอิตาลี ให้จัดตั้งเป็นสมาคมเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ต่อมาได้ทำการก่อตั้งวัดเทวราชเวนิสขึ้น เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ ถนนมอนติรอน ๓๑๐๕๖ รอนกาเด้ เมืองเตรวิโซ่ ประเทศอิตาลี อันเป็นสถานที่ตั้งสมาคม

มีพระธรรมทูต และพระสงฆ์อยู่ปฏิบัติศาสนกิจครั้งก่อตั้งวัด จำนวน ๑ รูป คือ

พระมหาวินัย วินยธโร  นักธรรมเอก , ป.ธ. ๔ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๓

สังกัดวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

สมาคมได้รับเมตตาจากพระเถระรับเป็นที่ปรึกษาและอุปการะแก่สมาคมในปัจจุบันจำนวน ๘ รูป คือ

        ๑. พระเทพคุณาภรณ์      เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๓

                                        ประธานที่ปรึกษาและอุปการะ

        ๒. พระเทพชลธารมุนี       เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง เจ้าคณะจังหวัด

                                        ชลบุรี  ที่ปรึกษาและอุปการะ

        ๓. พระราชสิทธิวิมล        เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม รองเจ้าคณะจังหวัด

                                        ชลบุรี  ที่ปรึกษาและอุปการะ

        ๔. พระราชสิทธินายก       เจ้าอาวาสวัดเนินพระ เจ้าคณะจังหวัดระยอง

                                        ที่ปรึกษาและอุปการะ

        ๕. พระโสภณธรรมวาที     เจ้าอาวาสวัดบางนานอก เจ้าคณะเขตพระโขนง

                                        กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาและอุปการะ

        ๖. พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี เจ้าคณะตำบล

                                         เกาะลอย จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาและอุปการะ

        ๗. พระครูวินัยธรพชร ฐานกโร เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวราราม กรุงเทพมหานคร

        ๘. พระมานิตย์ ลทฺธคุโณ   เจ้าอาวาสวัดราชคีรีหิรัญญาราม จ.พิษณุโลก

เข้าชม : 6098

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *