คำว่า ชีวิต แปลตามหลักแปลว่า การเป็นอยู่ การต่อสู้ การเรียนรู้ ฯลฯ เมื่อ

ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556
————————–
—–
ทางเสื่อมแห่งชีวิต

คำว่า ชีวิต แปลตามหลักแปลว่า การเป็นอยู่ การต่อสู้ การเรียนรู้ ฯลฯ เมื่อชีวิตเกิดขึ้น ชีวิตนั้นก็ต้องดำเนินไปตามหลัก ตามทางของชีวิต และทางของชีวิตนี่เอง มีทั้งทางที่ดี และทางที่เสื่อม

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตร ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย ว่า ทางแห่งความเสื่อมมี 6 อย่างคือ

1.การดื่มสุรา เป็นทางเสื่อมชีวิต คือ เสียทรัพย์ เสียสติปัญญา ฯลฯ
2.การเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน เที่ยวหามรุ่งหามค่ำ โดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนจะพึงทำเป็นเหตุให้ถึงความเสื่อมแห่งชีวิต
3. ชอบเที่ยวดูการละเล่นต่าง ๆ โดยการงานที่จะพึงทำเสื่อมเสีย เพราะใจคิดและกังวลแต่จะไปชมการละเล่น 
4 เล่นการพนัน เช่น เล่นไพ่ ตลอดถึงเล่นการพนันทุกชนิดที่เล่นแล้วผิดกฎหมาย ทั้งเป็นปัญหาตามมาให้ได้รับโทษ 
5. คบคนชั่วเป็นเพื่อน คือ คนชั่วมีลักษณะทางความคิด การกระทำและการพูด ออกมาอย่างเดียวกัน เมื่อไปคบเข้าก็กลายเป็นคนชั่วไปด้วย 
6. เกียจคร้านต่อการงานที่จะทำ โดยไม่มีความเพียรและความอุตสาหะในหน้าที่การงาน มักยกเหตุต่าง ๆ เป็นข้ออ้างไม่ทำการงาน ทรัพย์สมบัติใหม่ก็ไม่เกิด ที่มีอยู่แล้วก็หมดสิ้นไป เพราะทำการงานให้คั่งค้างด้วยการผลัดวันประกันพรุ่ง

เพระฉะนั้น ท่านสาธุชนทั้งหลาย ทางแห่งความเสื่อมทั้ง 6 อย่างนี้ นำมาถึงซึ่งปัญหาชีวิต ปัญหาสังคม และโทษต่าง ๆ มากมาย ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิต ควรงดเว้นและหลีกเสียให้ห่างไกลจากเหตุแห่งความเสื่อมเหล่านี้เทอญ.

พระมหาวินัย วินยธโร
วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี

เข้าชม : 2904

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *