ประการ เหตุแห่งความสุข ความก้าวห

ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556
————————-

การไม่คบคนพาล

ในมงคล 38 ประการ เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตนั้น 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสมงคลข้อที่ 1 ว่า “การไม่คบคนพาล” ไว้เป็นข้อแรกเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุข และความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต

ที่พระองค์ทรงยกข้อนี้มาเป็นข้อแรก ก็เพราะว่าคนพาลนั้น มักชักนำ ชักชวน แนะนำในทางไม่ดี ชอบทำแต่ความชั่ว เมื่อคบคนพาลแล้ว อีก 37 ข้อ ก็คงดำเนินไปไม่ได้เลย หรือถ้าดำเนินไปได้ก็เป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์

มีคำถามว่า..แล้วจะรู้ได้อย่างไร..? ว่าใครเป็นคนพาล คนไม่พาล ?
ตอบว่า..คนพาลมีลักษณะพอสังเกตุได้คือ มักคิดชั่ว พูดชั่ว และทำชั่วอยู่เนืองนิตย์ และมักแนะนำ บอกกล่าวในทางไม่ดี ฯลฯ

บันไดขั้นแรก ที่จะทำให้ชีวิตก้าวขึ้นไปสู่ความสุขได้นั้น จะต้องเริ่มกันที่การไม่คบคนพาลให้ได้เสียก่อน เพราะถ้าขั้นนี้ก้าวผิดหรือทำไม่ได้ แม้ว่าจะประกอบเหตุใด ๆ ที่จะให้ได้พบความสุข ก็จะพบได้ยาก หรือไม่อาจจะพบได้เลย การไม่คบคนพาล จึงเป็นด่านแรก ที่จะไขประตูไปสู่ความสุข 

***สิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามไปก็คือ อย่ามัวไปเพ่งมองความพาลของคนอื่นฝ่ายเดียว ให้ระวังใจเราเอง มันจะไปเป็นพาลเสียเอง เมื่อจิตของเราเป็นพาลเสียเองแล้ว คนหมดทั้งโลกนี้ก็ไม่มีใครจะช่วยเราได้ 

ผู้มีปัญญาจงหมั่นตรวจสอบ หมั่นพิจารณาดูจิตของตนเอง ว่ามีเชื้อสัมมาทิฐิอยู่มากน้อยเพียงใด โดยสังเกตุได้จากจิตที่แสดงออก คือ ถ้าจิตนิยมชมชอบในคนดี ในความดีหรือคนทำดี ก็แสดงว่าจิตมีเชื้อของสัมมาทิฐิ แต่ถ้าจิตเกิดนิยมชมชอบในความชั่วหรือคนชั่ว ก็ให้เร่งระวังว่า เชื้อมิจฉาทิฏฐิ กำลังลุกลามเข้ามาสู่ใจแล้ว จงรีบกำจัดหรือชำระล้างเสียด้วยหลักธรรมคำสอนโดยเร็ว ขืนปล่อยไว้จะเป็นมารทำลายความสุขเสียเอง โดยที่ไม่มีคนอื่นมาทำให้ เพราะเราทำตัวเราเองให้เป็นพาล

เพราะฉะนั้น ท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้ที่ปรารถนาความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตแล้ว ควรงดเว้นให้ห่างไกลเสียจากคนพาล ถึงแม้อาจมีความจำเป็นที่ไม่สามารถห่างคนพาลได้ ก็ขอให้ใช้สติปัญญาพิจารณาในอันจะพูด จะทำ กับคนพาลนั้นเทอญ.

พระมหาวินัย วินยธโร
วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี

เข้าชม : 2841

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *