ชีวิตที่ประเสริฐสุด คือ ชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญา

ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556
————————–

สุดแท้แต่ปัญญา

มีคำที่นักปราชญ์กล่าวไว้ว่า ” ชีวิตที่ประเสริฐสุด คือ ชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญา” ดังนั้นบุคคลผู้ต้องการชีวิตที่ประเสริฐ มีความสุข ต้องมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญา

มีคำถามว่า..แล้วทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีปัญญา..?
ตอบว่า..ชีวิตที่จะมีปัญญานั้น ต้องเกิดจากการปลูกฝังและพัฒนา เรียนรู้อยู่เสมอ ๆ ปัญญานั้นมีทั้งปัญญาที่มีไว้ใช้ประกอบอาชีพการงาน เช่น การศึกษาเล่าเรียนในทางโลก ฯลฯ ทั้งปัญญาที่มีไว้พัฒนาใจตนให้เจริญ เช่น การเจริญสติ พัฒนาให้สงบจนถึงปัญญาความรอบรู้ ฯลฯ

ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นจริง วินิจฉัยเหตุการณ์ เรื่องราวให้รู้ความจริง ตลอดจนความสามารถในการคิดที่ถูกต้องและแยบคาย คิดหาเหตุผลตรึกตรองอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์หรือความสุข 

ปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิต ของจิตใจ ทำให้สามารถมองเห็นความดี ความชั่ว ความขึ้นลงของชีวิตเป็นเรื่องปกติ ให้ใช้ปัญญามองว่าเป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นเช่นนั้น แล้ววางใจให้เป็นกลาง ไม่ดีใจหรือเสียใจ ความสุขความทุกข์นั้น เป็นสิ่งที่เคียงคู่กับชีวิตโดยตลอด ไม่มีชีวิตใดไม่ประสบกับความสุขหรือความทุกข์ เมื่อยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ต้องประสบอยู่ร่ำไ

ความจริงแล้ว ความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่ต้องผ่านเข้ามาในชีวิต เป็นประสบการณ์อันสำคัญที่ทำให้เข้าใจและพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นได้ ในชีวิตของคนทุกคน ถ้ามีแต่ความสุขก็อ่อนแอ ไม่รู้จักชีวิต ถ้ามีแต่ความทุกข์ ก็คงทนไม่ไหว ชีวิตจึงต้องผ่านทั้งทุกข์และสุข เพื่อความเข้มแข็งสมบูรณ์ของชีวิตเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ต้องเติบโตโดยผ่านทั้งร้อน ฝนและหนาวจึงจะเจริญงอกงามยืนต้นอย่างมั่นคง

เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย ควรปลูกฝังและพัฒนาปัญญาของตน เรียนรู้อยู่เสมอ ๆ ทั้งปัญญาในทางโลก และปัญญาในทางธรรม เพื่อใช้ปัญญาเหล่านั้นในการดำเนินชีวิตที่ต้องตามครรลองคลองธรรม อันจะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์อย่างสมบูรณ์แท้จริง.

พระมหาวินัย วินยธโร
วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี

เข้าชม : 2892

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *