คำว่า เมตตา แปลว่า ความรัก ความรักในคำว่าเมตตานี้หมาย ถึง

ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556
———————-

เมตตาธรรม

คำว่า เมตตา แปลว่า ความรัก ความรักในคำว่าเมตตานี้หมายถึง ความปรารถนาดี มีไมตรีจิตคิดบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ปราศจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเคือง ฯลฯ

การแสดงออกถึงความเมตตานั้น ท่านกล่าวว่ามี 3 ลักษณะ คือ
1.เมตตาทางกาย แสดงออกด้วยกิริยาท่าทางงดงาม ใบหน้าสายตาแช่มชื่น 
2.เมตตาทางวาจา แสดงออกด้วยถ้อยคำอันไพเราะน่าฟัง 
3.เมตตาทางใจ แสดงออกด้วยความปรารถนาดี 

เมตตา ทำให้จิตใจเยือกเย็นสงบ มีความสุข หากจิตใจขาดเมตตาธรรม จะมีแต่ความเดือดร้อน ทำให้เกิดความคิดโกรธแค้นขัดเคือง ความคิดเบียดเบียนอิจฉาริษยา เป็นที่สะสมบ่มความทุกข์อยู่ในใจ 

เมตตา เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในใจของเราทุกคน นอกจากตนเองจะมีเมตตาอยู่แล้วยังต้องการจะได้รับเมตตาจากผู้อื่นอีก คือปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วต้องการให้ผู้อื่นมีความรักความปรารถนาดีต่อตนเองบ้าง ผู้มีเมตตาจึงจำต้องแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นสัตว์อื่นอยู่เสมอ ๆ 

วิธีแผ่เมตตา คือ การตั้งจิตปรารถนาอยากให้ผู้อื่นได้รับความสุข เหมือนมารดาบิดาเอ็นดูบุตรธิดาต้องการให้บุตรธิดามีความสุข หรือนึกถึงตัวเองว่าเรารักความสุขเกลียดความทุกข์ ฉันใด ผู้อื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ ฉันนั้น ดังคำว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อนึกอยู่เช่นนี้จะมีเมตตามากขึ้น ความสุขความสงบก็เกิดขึ้น
การแผ่เมตตาท่านกล่าวว่ามี 2 อย่าง คือ 
1.แผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เช่นญาติสนิทมิตรสหาย เป็นต้น
2.แผ่เมตตาออกไปยังคนและสัตว์อย่างไม่มีประมาณจำกัด

เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย เมตตาความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนี้ ควรเจริญให้เกิดมีขึ้นทั้งทางกาย วาจา ใจ อันจะนำความสุขกายสุขใจมาสู่ผู้ปฏิบัติทั้งอย่างแท้จริง.

พระมหาวินัย วินยธโร
วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี

เข้าชม : 2831

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *