เมื่อพูดถึงความก้าวหน้า ทุกชีวิตเกิดมาก็ย่อมต้องกา

ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556
————————–

ก้าวหน้า..แห่งชีวิต

เมื่อพูดถึงความก้าวหน้า ทุกชีวิตเกิดมาก็ย่อมต้องการความก้าวหน้าในชีวิต มีชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่มีใครต้องการความไม่เจริญก้าวหน้าถดถอยแห่งชีวิตเลย

ความก้าวหน้านั้นมี 2 อย่าง คือ 1.ก้าวหน้าในทางโลก นั้นคือ ด้านการศึกษา หน้าที่การงาน ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ฯลฯ อันเป็นของประจำโลกใบนี้เท่านั้น 2. ก้าวหน้าในทางธรรม คือ การพัฒนาจิตใจของตนให้มีสติที่ตั้ง สร้างปัญญาความรอบรู้ให้เกิดมีขึ้นในตน ฯลฯ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสธรรมะหมวดหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนดวงประทีปส่องทางดำเนินชีวิตให้สว่างไสว เป็นประดุจล้อนำรถไปสู่จุดหมาย นำผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ดำเนินชีวิตอย่างไม่ผิดพลาดสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ เกียรติยศ ชื่อเสียง และความสุข 4 ประการ คือ

1.อยู่อาศัยในถิ่นฐานที่ดีเหมาะสม คือ มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ที่อยู่อาศัยสะดวกสบายในการประกอบสัมมาชีพ บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ปราศจากภัยพิบัติอันตราย การคมนาคมไปมาสะดวก ประชาชนเป็นคนดีมีศีลธรรม จึงสามารถดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าได้

2.คบคนดีเป็นมิตร คือ คนดีนั้นมีลักษณะทำดี พูดดี คิดดี การคบสมาคมกับคนดีเป็นมงคลสำหรับชีวิต มีแต่ความเจริญก้าวหน้า เพราะจะได้รับคำแนะนำที่ดี เป็นประโยชน์ทั้งสอง คือของตนและของผู้อื่น กิริยามารยาทของคนดี เป็นเหตุจูงใจให้เราทำดี เป็นตัวอย่างที่ดี ดังภาษิตที่ว่า คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

3.ตั้งตนไว้โดยชอบ คือ วางตัวให้เหมาะสมตามวัย ตามหน้าที่ และตามความถูกต้อง เช่น เป็นเด็กต้องวางตัวให้ดีอ่อนน้อมถ่อมตนเหมาะสมกับวัยเด็ก เป็นผู้ใหญ่ต้องมีจิตใจเมตตากรุณาเหมาะสมที่เป็นผู้ใหญ่ วัยทำงานตั้งใจทำหน้าที่การงานให้ดีทุ่มเทกายใจเต็มกำลังความรู้ความสามารถของตน โดยมุ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ เชื่อมั่นในความดีว่าทำดีต้องได้ดี ทำชั่วต้องได้ชั่ว

4.เคยทำบุญไว้ก่อนทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ คือ ผู้เคยทำความดีด้วยกาย วาจา ใจ เช่น การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เรียกว่าได้ทำบุญไว้ก่อน และเกิดมาในชาติปัจจุบันก็ได้ทำบุญนั้นเพิ่มเติมอยู่บ่อย ๆ ความดีหรือบุญนั้นจะคอยอำนวยหนุนนำให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

เพราะฉะนั้น ท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ควรสร้างตนให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าแห่งจิตใจของตน ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทั้งในปัจจุบันโลกนี้ และอนาคตภายหน้าแล.

พระมหาวินัย วินยธโร
วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี

เข้าชม : 2826

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *