มษายน ๒๕๐๖  ณ บ้านกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร    

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

            เกิด                 ๕ เมษายน ๒๕๐๖  ณ บ้านกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร         

            บรรพชา          ที่วัดกาหลง  จังหวัดสมุทรสาคร

            อุปสมบท         ที่วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร

            การศึกษา         จบเปรียญธรรม  ๙  ประโยค

            จบปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาวิชานโยบาย และการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยเกริก

            ตำแหน่งปัจจุบัน    เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร (๕ มิถุนายน ๒๕๔๔)

                                       พระอุปัชฌาย์วิสามัญ (๕ เมษายน ๒๕๔๙)

                                       รองเจ้าคณะภาค ๑๓ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙)

            สมณศักดิ์           พระราชาคณะชั้นสามัญ ราชทินนามว่า พระศรีวชิรโมลี (๕ ธันวาคม ๒๕๔๑)

                                     พระราชาคณะชั้นราช ราชทินนามว่า พระราชสุธี  (๕ ธันวาคม ๒๕๔๖)

                                     พระราชาคณะชั้นเทพ ราชทินนามว่า พระเทพคุณาภรณ์ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๑)

            งานพิเศษ          เป็นกรรมการและเลขานุการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์   

                                    พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                                    ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

                                    จัดทำโครงการผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                    เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

        เกียรติคุณที่ได้รับ

            พ.ศ. ๒๕๔๕    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร 

                                    และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

                                    พระราชทานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหาวชิราลงกรณ

                                    ขนาดหน้าตัก ๑๙ นิ้ว ประดิษฐานประจำพระแท่นบุษบก

                                    เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

            พ.ศ. ๒๕๔๖     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                                    พระราชทานนามพระประธานประจำพระอุโบสถ 

                                    นามว่า พระพุทธเทวราชปฏิมากร  

                                    เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

            พ.ศ. ๒๕๔๖     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

                                    พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบูรณะ

                                    พระอุโบสถ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

                                    เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

           พ.ศ. ๒๕๔๘     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                    พระราชทานเข็มเกียรติคุณอนุรักษ์มรดกไทย

                                    เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

            พ.ศ. ๒๕๔๘    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                                    ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระพุทธรูปศิลปะสมัยต่าง ๆ จำนวน ๙ องค์

                                    พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

            พ.ศ. ๒๕๔๘    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา 

                                    ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                                    เสด็จเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีพุทธาภิเษก

                                    พระพุทธเทวราชปฏิมากร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘  

            พ.ศ. ๒๕๔๙    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

                                    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ

                                    พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธี

                                    เปิดพระวิหาร และสมโภชพระพุทธรูปศิลปะสมัยต่าง ๆ จำนวน ๙ องค์

                                    เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙

            พ.ศ. ๒๕๕๑    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

                                    พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

                                    เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ และยกฉัตร

                                    ถวายพระพุทธเทวราชปฏิมากร เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑

            พ.ศ. ๒๕๕๒    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

                                    พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

                                    เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์สักทอง

                                    เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒

           พ.ศ. ๒๕๕๒    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                                   พระราชทานพระพุทธรูปศิลปะสมัยต่าง ๆ พระพุทธรูปศิลา

                                   ตู้พระธรรมและสมุดภาพศิลปะในสยาม เพื่อประดิษฐาน

                                  ที่อาคารพิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

                                  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

         พ.ศ. ๒๕๕๒  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                              พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา

                              ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมสายสังวาลถวายพระพุทธเทวราชปฏิมากร

                              พระราชทานเมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒

         พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นประธานก่อตั้งวัดเทวราชเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *