## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 

  

  

11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
4 มิถุนายน 2556 เรื่อง ทางเสื่อมแห่งชีวิต
คำว่า ชีวิต แปลตามหลักแปลว่า การเป็นอยู่ การต่อสู้ การเรียนรู้ ฯลฯ เมื่อชีวิตเกิดขึ้น ชีวิตนั้นก็ต้องดำเนินไปตามหลัก ตามทางของชีวิต และทางของชีวิตนี่เอง มีทั้งทางที่ดี และทางที่เสื่อม[3127]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
3 มิถุนายน 2556 เรื่อง การไม่คบคนพาล
ในมงคล 38 ประการ เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสมงคลข้อที่ 1 ว่า \"การไม่คบคนพาล\" ไว้เป็นข้อแรกเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุข และความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต[3110]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
2 มิถุนายน 2556 เรื่อง สุดแท้แต่ปัญญา
มีคำที่นักปราชญ์กล่าวไว้ว่า \" ชีวิตที่ประเสริฐสุด คือ ชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญา\" ดังนั้นบุคคลผู้ต้องการชีวิตที่ประเสริฐ มีความสุข ต้องมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญา[3121]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เมตตาธรรม
คำว่า เมตตา แปลว่า ความรัก ความรักในคำว่าเมตตานี้หมายถึง ความปรารถนาดี มีไมตรีจิตคิดบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ปราศจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเคือง ฯลฯ[3074]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
30 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ก้าวหน้า..แห่งชีวิต
เมื่อพูดถึงความก้าวหน้า ทุกชีวิตเกิดมาก็ย่อมต้องการความก้าวหน้าในชีวิต มีชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่มีใครต้องการความไม่เจริญก้าวหน้าถดถอยแห่งชีวิตเลย[3069]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
29 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เป็นอยู่อย่างไม่ประมาท
คำว่าความประมาท หมายถึง ความเลินเล่อเผลอตัว ไม่มีสติ ระลึกไม่ได้ มัวเมาไปตามอารมณ์ที่ตนเองประสบพบเจอ ฯลฯ ถามว่า..แล้วเป็นอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่า..เป็นอยู่อย่างไม่ประมาท..?[2742]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซื่อตรง
คำว่า ซื่อตรง ตรงกับคำว่า สัจจะ แปลว่า ความจริง ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต่างต้องการความจริง ความซื่อตรงซื่อสัตย์ด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครต้องการความไม่จริง ความเท็จ ความคดโกงเลย[1780]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง สามดี..ที่ควรทำ
คนที่เกิดมาในโลกนี้ ล้วนต้องการปรารถนาความสุข ไม่ชอบพอใจความทุกข์ แต่ความสุขและความทุกข์นั้น เป็นของธรรมดา ย่อมเข้ามาให้คนทุกคนได้พานพบปประสบเจออยู่เสมอ ๆ [1669]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
21 พฤษภาคม 2556 เรื่อง วิธีการ..ครองตน
ตน คือ ร่างกายและจิตใจ ที่ดำรงอยู่ ฯลฯ วิธีการครองตน หมายถึง การสำรวมระวังรักษาตน ให้ดำรงอยู่แต่ในคุณความดี มิให้ตกไปในที่ชั่ว คือ มิให้เป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบ และที่ไม่ประกอบด้วยสาระประโยชน์ อันจะเป็นเหตุให้ถึงความเสื่อม หรือถึงความล้มเหลวแห่งชีวิต[1719]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง สมาธิ
เมื่อพูดถึงคำว่าสมาธิ หลายท่านคงจะทราบแต่เพียงว่า คือการนั่งหลับตาเรื่อยไป โดยไม่มีจุดหมาย บางท่านถึงกับพูดหรือคิดว่า การนั่งสมาธิไม่มีประโยชน์อะไร เสียเวลา เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าฯลฯ นั้น ว่าไปนั้น.. [1749]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
18 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การงาน
เมื่อพูดถึงการงาน การงานเป็นอาชีพที่คนทุกคนจะพึงทำ เพื่อเลี้ยงชีพบ้าง เพื่อความเจริญก้าวหน้าบ้าง เพื่อตนเองบ้าง เพื่อคนอื่นบ้าง ฯลฯ การงานบางอย่างก็เป็นไปเพื่อเบียดเบียนชีวิตและร่างกายเบียดเบียนความสุขของผู้อื่น การงานบางอย่างก็เป็นไปเพื่อบำบัดทุกข์ น้อมน[1644]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ชีวิต คือความเป็นอยู่ สืบต่อ จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุด นั้นคือความตาย ฯลฯ การดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท หมายถึง การใช้ชีวิตด้วยความมีสติ ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ในแต่ละช่วงห่วงบริบทของชีวิต [1799]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
16 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ธรรมที่ควรมีในใจ
บุคคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว อาจจะทำการงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ แต่ไม่สามารถที่จะเป็นที่รัก เป็นที่นับถือของคนรอบข้างได้ เพราะปราศจากคุณธรรมที่สมควรจะมีไว้ในตนเอง ดังภาษิตที่ว่า “ความรู้ต้องคู่คุณธรรม” [1939]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง พอเพียงใจ
เมื่อพูดถึงคำว่า..พอ หลายท่านก็คงคิดว่ามันพอไม่ได้หรอก..ครับ - ค่ะ ท่านอาจารย์ (ท่านอาจารย์ก็พูดได้หนะซิ..ท่านอาจารย์ไม่อยู่โลกภายนอกไม่รู้หรอก..ครับ -ค่ะ) แหนะ..ว่าไปนั้น / ขนาดคนเขามีเยอะ ๆ แล้ว เขายังไม่พอเลยครับ - ค่ะ / อืมม..อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่[1718]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
9 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มีปัญญา..มีสุข
เมื่อพูดถึงความสุข..ความสุขคงเป็นที่ต้องการหมายปองของทุกท่านทุกคน แต่ความสุขคืออะไร..? ความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไร..? ตามมา...[1679]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
8 พฤษภาคม 2556 เรื่อง พึ่งตน..พึ่งธรรม
เมื่อพูดถึงที่พึ่ง..แรกเริ่มเกิดมาต้องพึ่งอาศัยบิดามารดา พึ่งครูอาจารย์ในการศึกษาเล่าเรียน มีธุระเหลือบ่ากว่าแรงตนก็ต้องพึ่งมิตรสหาย ในที่สุดเมื่อชราและเจ็บป่วย ก็ต้องพึ่งบุตรธิดาและแพทย์เป็นต้น [1739]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มงคลแห่งความเจริญ (ตอนจบ)
เมื่อวานได้พูดถึง 2 ข้อแรก ที่เป็นมงคลแห่งความเจริญ ในมงคลสูตร ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในมงคลคาถาที่ 5 ว่า การให้ทาน การประพฤติเป็นธรรม การสงเคราะห์หมู่ญาติ และการทำงานที่ไม่มีโทษ เป็นอุดมมงคล[1708]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
6 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มงคลแห่งความเจริญ (ตอนที่1)
ในมงคลสูตร 38 ประการ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในมงคลคาถาที่ 5 ว่า การให้ทาน การประพฤติเป็นธรรม การสงเคราะห์หมู่ญาติ การทำงานที่ไม่มีโทษ ทั้ง 4 ประการนี้เป็นอุดมมงคล[1658]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
5 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ธรรมะรักษา
บุคคลผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ เมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมประสบทุกข์บ้าง สุขบ้าง บ้างครั้งสุขกายทุกข์ใจ บ้างครั้งทุกข์ใจสุขกาย หรือทั้งสุขกายสุขใจ ทุกข์กายทุกข์ใจ นี่ก็ด้วยอำนาจของการกระทำ ผู้ที่ทำกรรมดีย่อมได้รับความสุข ผู้ที่ทำกรรมชั่วย่อมได้รับความทุกข์ร้อนใจ ฯลฯ[1652]
11 / มี.ค. / 2557 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
4 พฤษภาคม 2556 เรื่อง พอ..ดี
คำว่าพอดี ตรงกับคำว่า สันโดษ ที่แปลว่ายินดี พอดี พอใจในสิ่งที่ตนเองมีหรือเป็นอยู่ ความสันโดษ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในธรรมบทขุททกนิกาย พร้อมทั้งทรงแสดงรับรองผลว่า สามารถบันดาลความสุขความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติได้[1683]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
|1 2 3 4 5 6 7 8 |


 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk