## Watdevarajvenezia Italia 2012 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watdevarajvenezia Italia 2012

        Admin


 
 

  

  

23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
15 ธันวาคม 2555 เรื่อง ธรรมะสำหรับยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน
บ้านที่สร้างขึ้นแล้ว จะอยู่ได้ทน อยู่ได้นาน สามารถรับน้ำหนัก และเป็นที่พักอาศัยได้ ก็เพราะมี เข็ม เสา ขื่อ กระดาน และตะปู เป็นต้น ยึดเหนี่ยวไว้ จึงไม่ทรุดเอนเอียงหรือโค่นพังลงคงสภาพแข็งแรงฉันใด สังคมที่อาศัยอยู่ก็ฉันนั้น จะอยู่รวมกันได้เป็นปึก มีสันติสุขร[1552]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
14 ธันวาคม 2555 เรื่อง คบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้น
คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น ....? ในวันนี้จะนำนิทานเรื่องนกแขกเต้ามากล่าวไว้เป็นตัวอย่าง เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ข้อดีข้อเสียระหว่างการคบคนพาลกับการคบบัณฑิต[2341]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
13 ธันวาคม 2555 เรื่อง การสร้างความดี
ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือว่า การกระทำ คำพูดหรือความคิดที่เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนและมีประโยชน์ ถือว่าเป็นความดี ที่ตรงกันข้ามเป็นความชั่ว [1407]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
11 ธันวาคม 2555 เรื่อง ทางแห่งกรรม
ทางในโลกนี้มีอยู่ด้วยกันหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ที่เราใช้สัญจรไปมากันฯลฯ แต่ยังมีอีกทางหนึ่งนั้นก็คือทางแห่งกรรม ทางแห่งกรรมนั้น มี 2 ทางคือ ทางแห่งกรรมดี และทางแห่งกรรมไม่ดี ธรรมะประจำวันในวันนี้ จะกล่าวถึงทางแห่งกรรมที่ไม่ดี[1469]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
10 ธันวาคม 2555 เรื่อง สงบกายวาจาใจ
เมื่อพูดถึงความสงบ ความสงบนั้นมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ[1588]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
7 ธันวาคม 2555 เรื่อง กาลเวลา
ตามปกติของสัตว์โลกนั้น มักมีความประมาทมัวเมาในสิ่งต่าง ๆ เช่น ประมาทมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว ประมาทมัวเมาในความไม่มีโรค ประมาทมัวเมาในชีวิต ประมาทมัวเมาในทรัพย์สมบัติ ประมาทมัวเมาในยศฐาบรรดาศักดิ์ ฯลฯ เป็นต้น[2253]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
6 ธันวาคม 2555 เรื่อง หลักธรรมดำเนินชีวิต
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น..มีมากมาย แต่หลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นจะมีประโยชน์ ก็ด้วยพุทธบริษัททั้งหลาย นำหลักธรรมนั้นมาศึกษา พิจารณา ไตร่ตรอง และปฏิบัติให้เกิดผล[1484]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
4 ธันวาคม 2555 เรื่อง รากเหง้าความดีทั้งปวง
รากเหง้าหรือต้นตอของความดีทั้งปวง..ตรงกับคำธรรมะที่ว่า กุศลมูล... กุศลมูลท่านแยกประเภทไว้ 3 ประการ คือ 1.อโลภะ ความไม่โลภ 2.อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้าย 3.อโมหะ ความไม่หลง [1448]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
3 ธันวาคม 2555 เรื่อง พลังของแผ่นดิน
5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ของปวงชนชาวไทย เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” ในฐานะที่พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด[1390]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
2 ธันวาคม 2555 เรื่อง แสงสว่างแห่งชีวิต
บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้..ต้องการความสุข หลีกเลี่ยงความทุกข์ ด้วยกันทั้งนั้น แต่การจะหลีกหนีให้พ้นนั้น คงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน แต่เพื่อชีวิตที่ประเสริฐสุด เราต้องเป็นคนมีปัญญา ปัญญาจะเกิดขึ้นมีได้ต้องอาศัยการปลูกฝังและพัฒนา [1354]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
1 ธันวาคม 2555 เรื่อง ทางเดินชีวิต
เมื่อพูดถึงชีวิตของมนุษย์เราที่เกิดมาบนโลกนี้..ทุกชีวิตที่เกิดมาก็มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก หน้าตา ท่าทาง การกระทำ ฯลฯ แต่มีอยุ่สิ่งหนึ่งที่เกิดมาแล้วจะต้องเหมือนกัน..นั้นคือ การเดินทางจากการเกิด ไปสิ้นสุดคือความตายนั่นเอง[1315]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
30 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ตั้งใจมั่น
ความตั้งใจมั่น..ตรงกับคำธรรมะที่ว่า..สมาธิ สมาธิ แปลว่า ความตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับที่ คือ การที่จิตใจของเราหยุดอยู่กับสิ่งหนึ่งอย่างเดียว อารมณ์เดียว ไม่วอกแวกไปทางอื่น คิดอย่างอื่น เรียกว่า ใจเป็นสมาธิ[1284]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
29 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง สาระของชีวิต
เมื่อพูดถึงชีวิต..ชีวิตก็คือความเป็นอยู่..เดิน กิน นั่ง นอน ฯลฯ สุข ทุกข์ เศร้า เหงา หว้าเหว่ สมหวัง ผิดหวัง พรัดพราก ฯลฯ ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่ละเวลา...แล้วอะไรคือสาระจริง ๆ ของชีวิต ? เงินใช่ไหม..? หรืออะไร..?[1428]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
27 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ซื่อตรงและจริงใจ
เมื่อพูดถึงคำว่าซื่อตรงและจริงใจ ก็ตรงกับคำธรรมะที่ว่า สัจจะ สัจจะ ได้แก่ ความจริง ความซื่อตรง หรือความซื่อสัตย์ ซึ่งตรงกันข้ามกับความไม่จริง ความเท็จ ความคดโกง ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ต่างต้องการความจริง ความซื่อตรงหรือความซื่อสัตย์ด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใค[1686]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
23 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง เมตตาธรรม
เมตตา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาดี ที่ไม่เจือด้วยราคะ ปรารถนาความสุขความเจริญต่อผู้อื่น เป็นภาวะของจิตมีเยื่อใยไมตรี ปราศจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเคือง[1293]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
22 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง วิริยบารมี
วิริยบารมี คือ การบำเพ็ญเพียรด้วยความบากบั่นไม่พรั่นพรึง เป็นความเพียรที่ยิ่งใหญ่ สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ ความสำเร็จทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ต้องอาศัยความเพียร เพราะคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ความเพียร ความพยายาม หรือความบากบั่นเป็นนิตย์ ย่อมจะสำเร็จป[1417]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
21 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ปรารถนา
เมื่อพูดถึงความปรารถนา..บางท่านก็ปรารถอยากมีทรัพย์สมบัติความร่ำรวยมาก ๆ บางท่านปรารถนาความมั่นคงในชีวิต บางท่านปรารถนาอยากได้บุตร บางท่านปรารถนาอยากได้คู่ครองที่ดี บางท่านปรารถนาอยากจะสวย หล่อ ฯลฯ เป็นต้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกท่านทุกคนปรารถนาอยากจะมีความส[1335]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
16 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง สมบัติในโลกนี้โลกหน้า
เมื่อพูดถึงเรื่องของสมบัติ..ก็คงเป็นสิ่งหรือวัตถุที่ทุกท่านทุกคนต้องการอยากได้มาครอบครองมาเป็นของ ๆ ตน ไม่ว่าจะเป็น เงิน ทอง หรือทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ฯลฯ เพราะเชื่อกันว่า สิ่งหรือวัตถุเหล่านี้จะสามารถอำนวยสุขได้ทุกอย่างทุกประการ ตามที่เจ้าของทรัพย์นั้นต้อง[1289]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
15 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง เวลาแห่งชีวิต
เรื่องของเวลา..จะว่าไปแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากประการหนึ่ง..เพราะเวลาไม่เคยย้อนกลับให้ผู้ใดเลย..เวลาไม่เคยอ่อนข้อให้ใคร เวลาไม่เคยให้ใครมาตอรอง ฯลฯ ยังคงเป็นเวลา และเดินไปตามบริบทของเขาเอง..[1253]
23 / ก.ย. / 2556 : ธรรมะประจำวันวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
14 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ใช้หลักธรรมนำชีวิต
เมื่อพูดถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตแล้วนั้น มีมากมายหลายหัวข้อด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราทุกท่าน จะได้น้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเอง..[1341]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/8 ->
|1 2 3 4 5 6 7 8 |


 

 
 
Thai Temple

วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

วัดเทวราชกุญชร กทม.

วัดสันตจิตตาราม กรุงโรม อิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

วัดญาณสังวรเวโรน่า อิตาลี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

วัดพุทธธรรม มิวนิค เยอรมนี

วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค


Dhamma

หมู่บ้านพลัม ตามแนวคำสอนท่านติช นัท ฮันท์

วัดภัททันตะอาสภาราม หลักปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4

ฟังธรรม.com ฟังธรรมะ dowmload ธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต

ปฏิจจสมุปบาท

พระไตรปิฏกออนไลน์ 84000 พระธรรมขันธ์

ธรรมจักร

ลานธรรม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

News

หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน

ไทยทีวีโกบอลเน็ตเวิร์ก TGN

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สำนักข่าวรอยเตอร์

ดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าว INN


 

Watdevarajvenezia Italia
วัดเทราชเวนิส เมืองเตรวิโซ่ สาธารณรัฐอิตาลี
Via Montiron 60, 31056 Roncade Treviso Italia
Tel: +39 389 5071643
WWW.WATVENICE.COM

WebDesign by Modernmonk